تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

نام مدل سازنده مشاهده
GCMASS trmo uk بیشتر
GC-mass termo UK بیشتر