سمینار های برگزار شده توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

تا کنون سیمناری در سیستم ثبت نگردیده است