جزئیات خبر

اخذ 5 گواهینامه ISO17025 توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

اخذ 5 گواهینامه ISO17025 توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

1393/1/5

با همت و تلاش همکاران آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه موفق به دریافت 5 گواهینامه ISO17025 برای آزمایشگاههای زیر گردید

آزمایشگاه آنالیز اسید های چرب فرار و غیر فرار 

آزمایشگاه آنالیز اسید های آمینه 

آزمایشگاه تکنولوژی تولیدات گیاهی 

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه الایزا