ساختار آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزمایشگاه مرکزی دانشکده منابع طبیعی مرکز میکروسکوپ الکترونی
آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی گروه شیمی - دانشکده علوم پژوهشکده زیست فناوری
آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاروزی مرکز تست ماشین آلات شمالغرب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
پژوهشکده نانوفناوری