تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

پل های ارتباطی ما:


ایران - ارومیه - بلوار شهید بهشتی، پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

کدپستی: 5756151818

شماره تلفن: 32759272-044

پست الکترونیکی: Email
آدرس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه