امروز

English یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

آنالـیزهـا

عنوان توضیحات واحد قیمت (ریال)
روتاری (تقطیر در خلاء) روتاری (تقطیر در خلاء) 1 لیتر بدون احتساب ضرایب تخفیف 1000000
تهیه مقاطع میکروسکوپی بافتی تهیه مقاطع میکروسکوپی بافتی تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 20000
بررسی ذرات TEM بررسی ذرات TEM تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 3000000
اسپکتوفتومتر اسپکتوفتومتر تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 100000
اسپری درایر اسپری درایر 100 میلی لیتر بدون احتساب ضرایب تخفیف 1000000
آنالیز نانو ذرات آنالیز نانو ذرات هر تست 500000
آنالیز اسید های چرب آنالیز اسید های چرب هر تست با تامین مواد مصرفی توسط متقاضی 250000
UV/vis UV/vis تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 300000
Real Time PCR Real Time PCR هر بار Run دستگاه 1000000
PCR PCR هر هفته کار در بخش 1000000
پمپ پریستالتیک پمپ پریستالتیک 1 لیتر بدون احتساب ضرایب تخفیف 100000
پرکولاتور (عصاره گیر) پرکولاتور (عصاره گیر) تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 1000000
هموژنایزر اولترا سونیک هموژنایزر اولترا سونیک تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 250000
نانو دراپ نانو دراپ تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 250000
فریز درایر فریز درایر 100 میلی لیتر بدون احتساب ضرایب تخفیف 1000000
سیستمهای سنجش مولکولی ( الایزا) سیستمهای سنجش مولکولی ( الایزا) تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 250000
سنجشهای بیوشیمیائی و هورمونی باالکتروکمی لومینسانس سنجشهای بیوشیمیائی و هورمونی باالکتروکمی لومینسانس تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 20000
سنجشهای بیوشیمیائی خونی با اتونولایزر سنجشهای بیوشیمیائی خونی با اتونولایزر تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 5000
سنجش اسید های آمینه سنجش اسید های آمینه هر تست 300000
سانتریفیوژ یخچالدار سانتریفیوژ یخچالدار تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 1000000
NMR NMR تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 500000
GC MASS GC MASS هر تست با تامین مواد مصرفی توسط متقاضی 1500000
FT-IR FT-IR تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 250000
BET BET تعداد نمونه بدون احتساب ضرایب تخفیف 1500000