امروز

English دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

تماس با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه 

پلهای ارتباطی ما:

آدرس: ایران - ارومیه - بلوار شهید بهشتی، پردیس بین الملل دانشگاه ارومیه، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

کدپستی: 5756151818

شماره تلفن:32759272-044

پست الکترونیکی:Centrallab@urmia.ac.ir