امروز

English پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

جلسه مشترک مدیر خدمات علمی و فناوری دانشگاه، رییس ازمایشگاه مرکزی و مدیر شبکه شاعا وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورخه 28 بهمن در محل وزارت تشکیل شد. در این جلسه دکتر علیایی بر لزوم شکل گیری نظام ارزشیابی آزمایشگاهها، تاسیس کلینیک های ازمایشگاهی، آزمایشگاههای معتمد وهمکار استاندارد و لزوم پرداختن به خدمات تعرفه ای و گزارش های مالی آزمایشگاههای عضو تاکید نمودند.